ارسال مدارک:

کلیه مدارک مورد نیاز آزانس های گردشگری می بایست از طریق مراجعه حضوری به دفاتر شرکت های طرف قرارداد به ایشان ارائه گردد زیرا می بایست اصل مدارک و کپی مدارک به رویت پرسنل آن مجموعه برسد و همچنین انتقال مدارک هویتی از طریق شرکت های مسافربر اینترنتی و سایر آزانس های مسافر بر می تواند منجر به مفقود شدن مدارک گردد.